“СИДИ”ООД търси: Строителен инженер – заготовка и монтаж метални конструкции

Организация   “СИДИ” ООД          
                   
Кратко  описание на Изработка ,монтаж   метални  конструкции    
организацията   Антикорозионна  защита  на  метални  и стоманобетонови  
      конструкции          
                   
Позиция     Строителен инженер – заготовка   и  монтаж метални конструкции
                   
Отговорности   Участие в  изготвяне  на  технически  предложения за  изпълнение на  СМР
      Разработване  на  технически  и проектни  решения при  офериране  и
      сключване  на  договори  за СМР      
      Технологии за изпълнение на  определени  видове  работи  
                   
Изисквания   Образование Висше        
      Специалност Промишлено  и гражданско  строителство
          Конструктивно  инженерство    
          Строителство  на  сгради и  съоръжения  
          Реконструкция на  сгради  и съоръжения
          Управление на  проекти  в строителството
                   
Допълнителна  квалификация     Английски език      
                   
Месторабата   гр. Девня  (обл.Варна) – производствена  база    
      Осигурен транспорт          
                   
Заетост     Пет  дневна  работна  седмица      
                   
Трудов стаж   Не се  изисква          
                   
Трудово правни   Трудов  договор          
взаимоотношения                
Работно  време   Осем часа          
                   
Възнаграждение   Договаряне          
                   
Документи   CV            
                   
Начин на     E-mail  office@sidi.bg        
кандидатстване   Тел: 0885/43 84 51        
      Лице  за  контакт: Виолета  Ангова      
      web site :  www.sidi.bg        
                 

ДРИЙМ ТИЙМ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ТЪРСИ АНИМАТОРИ – ТАНЦЬОРИ И АНИМАТОРИ – ПЕВЦИ ЗА СЕЗОН 2019

WELCOME-SUMMER-Dancers

 

Нашата фирма работи с едни от най-елитните хотели в красивите курортни комплекси по Северното Черноморие и предлага вечерни танцувално-вариететни програми на високо и професионално ниво.

За летен сезон 2019 търсим атрактивни, енергични и талантливи кандидати с ТАНЦУВАЛНИ УМЕНИЯ ИЛИ ПЕВЧЕСКИ ТАЛАНТ за нашите екипи.

За да работите с нас, трябва да отговаряте на следните изисквания и критерии:

– да се занимавате с един или повече от следните стилове танци (народни танци, спортни танци, модерен балет, хип-хоп и др.), или да имате певчески талант и добри гласови данни
– да сте контактни и да общувате лесно с хора
– да сте отговорни и дисциплинирани
– да сте амбициозни и мотивирани за работа
– да сте позитивна личност и да умеете да работите в екип

Kандидатите, които владеят поне един от следните езици – английски, немски, руски, полски  или румънски, ще имат предимство.

Ние Ви предлагаме:

– работа в млад и динамичен екип
– заетост от началото на май до октомври
– възможност за започване на работа от средата на май, началото или средата на юни
– много добри условия на труд и коректност
– трудов договор и осигуровки на 8 часа
– високо и винаги навременно заплащане
– професионално безплатно обучение
– настаняване в базата на курорта
– осигурени храна и напитки на блок-маса в all inclusive хотели.

Автобиографиите си изпращайте на dreamteam.contacts@gmail.com, придружени с актуална снимка в близък план, снимка в цял ръст, видео записи, показващи вашите ТАНЦУВАЛНИ УМЕНИЯ или ПЕВЧЕСКИ ТАЛАНТ и контакти за обратна връзка.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Възможност за видео интервю по Skype в удобно за Вас време.

За контакти:

dreamteam.contacts@gmail.com
тел: 0896344366
Димитър Димитров
Ентъртеймънт Мениджър
Дрийм Тийм Ентъртеймънт ООД

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9DyuaRvIw5o

www.animation-dreamteam.com

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2019 г.

О Б Я В А

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2019 г.

/ СЪГЛАСНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛАТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО – ГР.БОН/ /ЦЧСП/, ОПРЕДЕЛЕНАТА КВОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА НА АНОНИМНИЯ ПОДБОР Е 200 СТУДЕНТИ /

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

  • ДА СА НА ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 35 ГОДИНИ
  • ДА СА СТУДЕНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
  • ДА НЕ СА ПОСЛЕДЕН КУРС НА СЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ
  • ДА ИМАТ ДОБРИ ПОЗНАНИЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК /НАЙ-МАЛКО 3 ГОДИНИ ЗАНИМАНИЯ

ПО НЕМСКИ ЕЗИК/

  • ДА СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ НАЙ – МАЛКО 2 МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (BEWERBUNG) – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНО НА КОМПЮТЪР. ФОРМУЛЯРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТПЕЧАТАН ВЪВ ФОРМАТ ЛИЦЕ/ГРЪБ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА, ДА СЕ ЗАЛЕПИ СНИМКА И ДА СЕ ПОДПИШЕ.
  2. УВЕРЕНИЕ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ (IMMATRIKULATIONSBESCHEINIGUNG), В КОЕТО ИЗРИЧНО ДА Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ ЛИЦЕТО Е РЕДОВЕН СТУДЕНТ И НЕ Е ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ. ДАННИТЕ ЗА КУРСА И СЕМЕСТЪРА Е НЕОБХОДИМО ДА СА ИЗПИСАНИ С ДУМИ, КАКТО И ДА БЪДАТ УПОМЕНАТИ И ТОЧНИТЕ НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТИ НА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ.

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО  15.02.2019 г.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО –

 в стая 107 НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНА ,

ул. „ШИПКА” № 10, от 8.30 до 17.00 часа

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.
Изисквания:
• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.