Анкета за работодатели

Екипът на Кариерния център и Клуба на възпитаника на ВСУ се обръщат към Вас като работодател с покана да отговорите на някои въпроси, отнасящи се до професионалната пригодност на завършващите нашия университет. Вашето мнение за възпитаниците на ВСУ, които работят или са работили при Вас, ще приемем като експертна оценка, с която ще се съобразим при подобряването на учебния процес. Ще се радваме да получим и предложения за съвместна дейност.

Предварително Ви благодарим за вниманието и проявеното отношение към темата на изследването!

С уважение,

 Кариерен център и Клуб на възпитаника на ВСУ

 

Тел./факс: 052/ 359 516

e-mail: karieri@vfu.bg

АНКЕТНА КАРТА

 


1. Според Вас възпитаници на ВСУ от кои специалности ще са полезни в дейността на Вашата фирма/ институция? (Можете да посочите повече от един отговор.) 

Друга

2.      Бихте ли приели на практика (стаж) наши студенти? (Можете да посочите само един отговор.)
 

Ако отговорът Ви е „Да”, моля посочете при какви условия

3.      Бихте ли предложили на наши студенти или възпитаници работно място във Вашата фирма/институция? (Можете да посочите само един отговор.)
 

4.             Подредете по степен на важност според Вас качествата и уменията, които трябва да притежават младите специалисти, за да са успешни във Вашата фирма/организация. Инициативност Комуникативност Отговорност Работа в екип Лоялност

... Други

5.             Според Вас какъв е общественият имидж на ВСУ като образователна институция? (Можете да посочите само един отговор.)
   

6.             Ако възпитаник на ВСУ работи (е работил) във Вашата фирма/институция, моля, посочете неговите имена и длъжност с цел попълване на базата данни на Клуба на възпитаника.

7.             Ако студенти или възпитаници на ВСУ работят (са работили) във Вашата фирма/институция, моля, споделете Вашата оценка за тях:
Професионална подготовкаЕзикова подготовка


Компютърна грамотност


Умения за работа в екип


8.             Според Вас има ли служители във Вашата фирма/институция, които се нуждаят от обучение в магистърски програми или курсове за следдипломна квалификация? Ако отговорът Ви е „Да”, моля, посочете в кои области.

9.             Бихте ли участвал(а) в работна група за актуализиране на квалификационните характеристики на специалностите във ВСУ?10.             Имате ли идеи за съвместна дейност между Вашата фирма/институция и ВСУ? 


10.7.            Други

Анкетата е попълнена от:

Име:

Длъжност:

Е-mail:

Фирма/ институция:

Телефон за контакт:

Дата:

Град: