ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 10.07.2018 Г.

prrrrr

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!

Крайният срок за приемане на документи  за участие в проект “Студентски практики“  е 10.07.2018 г.

 

ОСТАВАТ ОГРАНИЧЕН БРОЙ НЕЗАЕТИ МЕСТА.

 

Побързайте, регистрирайте се в информационната система на проекта http://praktiki.mon.bg и изпълнете последователно всички стъпки, необходими за започване на практиката. Крайната дата за приключване на практическото обучение по график е до  29.08.2018 г.

 

  • КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА?

 

 

Преди да се регистрирате е необходимо да се запознаете с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта в сайта на проекта praktiki.mon.bg/sp

 

 

  • КАКВО ПРЕДЛАГА ПРОЕКТЪТ?

 

  • Изключително полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда с продължителност от 240 часа под ръководството на служител от организацията работодател – ментор и под настойничеството на преподавател от ВСУ “Черноризец Храбър” – академичен наставник.
  • След успешното приключване и отчитане на практиката всеки студент получава от висшето училище стипендия в размер на 480 лева и удостоверение, което може да приложи към своето портфолио.

 

  • КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА?

 

  • Всеки студент в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение.
  • Можете да кандидатствате само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучавате.
  • Всеки студент има право да бъде включен в проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.

 

При необходимост от съдействие можете да се свържете с функционалния експерт по проекта на Вашата катедра  или професионално направление или с Кариерния център, стая А425, тел.: 052/359 515.

 

 ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ ПО КАТЕДРИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:


Катедра “Администрация и управление” – доц. д-р Даниела Попова,
тел.: 052/359 602; popovadaniela13@gmail.com

ПН „Информатика и компютърни науки“ ас. Антонина Иванова, тел.: 0889 28 05 60; akrumova_students@abv.bg

ПН „Икономика“ ас. Радослав Къновски, тел.: 0895 18 61 95; radoslav.mip.vfu@gmail.com

*
Катедра “Психология” – доц. д-р Даниела Карагяурова, 
тел.: 0896 282 401; vfu.daniela@gmail.com 


Катедра “Сигурност и безопасност” –
доц. д-р Галина Милева, 
тел.: 0886 452 736; galina_mileva@yahoo.com


Катедра “Правни науки“
ас. Мария П. Петрова, 
тел.: 0889 307 711; mariya.p.petrova@abv.bg

*
Катедра “Изкуства” – проф. д-р Константин Кукушев, 
тел.: 0886 236 767; k.kukuschev@abv.bg


Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“
 доц. д-р инж. Милена Кичекова, тел.: 0878 665 295; mkichekova@gmail.com

Катедра „Архитектура и урбанистика“ ас. арх. Жечка Илиева, тел.: 0889 208 624; jechka.ilieva@gmail.com

*

ФИЛИАЛ СМОЛЯН

проф. д-р Венелин Кафеджиев,

тел.: 0887 859 840; v.kafedjiev52@abv.bg
д-р Григор Григоров, тел.: 0898 711 298 ;
grassi@abv.bg

 

Договори в три екземпляра се приемат в отдел “Международна дейност и проекти”, всеки работен ден от 08.00 до 16,00 часа.

За контакти – тел.: 052/359 523