ИНСПЕКТОР ПРЕВЕНЦИЯ ПБЗН

„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД осигурява ръководене и извършване цялостната дейност по пожаропрофилактика, противопожарен надзор и контрол на територията на обекти в експлоатация и строежи, както и събиране, обработване, използване и предоставяне на информация за пожарната безопасност на дружество в съответствие с действуващите в Република България нормативни разпоредби за пожарна безопасност.

Фирмата има свободна позиция на длъжност ИНСПЕКТОР ПРЕВЕНЦИЯ ПБЗН

Основни изисквания:
1. Стаж по специалността – минимум 5 год. в структурните звена за “ПБЗН”.
2. Образование – висше, специалност “ПАБ” или сходна или завършен курс за обучение по “ПБЗН”, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.
3. Шофьорска книжка – категория “B”
4. Компютърна грамотност – MS Office.
5. Познаване законите, наредбите, нормативните актове, правилниците, инструкциите и други документи, регламентиращи пожарната безопасност на обектите.

Отговорности:
1. Извършване на пожаропрофилактична дейност на обекти в експлоатация, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
2. Изработване и предлагане за утвърждаване правила /инструкции/ за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекти в експлоатация и строежи.
3. Подготвяне за издаване на заповеди за спазване на правилата и нормите за ПБ, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
4. Изготвяне на протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
5. Изготвяне на актове за огневи работи, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
6. Организиране и провеждане практически обучения и инструктажи на работниците и служителите, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
7. Осигуряване и поставяне на знаци и сигнали, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана.

 

Лични качества:
1. Дисциплинираност.
2. Организираност.
3. Оперативност.
4. Отговорност.
5. Умения за работа в екип.
Фирмата предлага:
1. Трудов договор.
2. Социални пакети.
3. Работа в млад и динамичен колектив.
Трудово възнаграждение: 700 лв. НЕТО

 

За връзка: 0885610697, office@pojarna.bg