СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) цели да повиши професионалната подготовка и да предостави професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки.

 

Програмата включва:

 1. Стажантско обучение
 • двуседмично интензивно обучениепо наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързаните с тях експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);
  • едномесечно практическо обучениепо разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

 

 1. Същинска дейност
  • разработване на проектодоклади по молби за помилване:проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.
  • изследователски дейности:сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;
  • управление на дейността:подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

 

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта. На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ. При поискване се издават референции и препоръки.

 

Изисквания към кандидатите·         завършен 3 курс в специалност “Право” или ,,Публична администрация” с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

·         последен курс в специалностите ,,психология”, ,,международни отношения” и ,,социология” при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

·         Владеене на чужд език;

·         Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

·         Умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
 • Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
 • Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Ще се проведе събеседване с цел проверка на уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

 

За допълнителни въпроси: 02/92 39 116 или m.teodosieva@president.bg

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков” № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма” или
Електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма”
Срок за получаване: 17:00 ч. на 23.03.2018 г.
Срок за класиране: 27.03.2018 г.

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17:00 ч. на 28.03.2018 г.