БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.
Изисквания:
• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Студенти от специалност “Психология” сред първите провели практика по проект „Студентски практики”

Успешното професионално развитие на студентите е сред целите на стартиралия проект “Студентски практики”, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет в рамките за първите два месеца на проекта. Най-голям е броят на регистрираните от специалност “Психология”. Част от тях вече приключиха успешно участието си в проекта.

Според участниците планираните занятия дават възможност за системна подготовка и са съобразени с професионалните потребности на бъдещите психолози. В рамките на приключилата практика в “Международната асоциация за пострадали при катастрофи” студентите са работили по разнообразни практически задачи. След акцените в практическата им работа са техниките за комуникиране, съобразени с етичните принципи. Примерите имат за цел да преведат теоретичната подготовка на стажантите в реална работна среда.

Според един от менторите по проекта – Митко Славов, психолог към “Международната асоциация за пострадали при катастрофи”, студентите са силно мотивирани и с огромно желание за получаване на нови знания, както и с огромно желание да приложат научените техники и подходи на практика. “Работя с хора претърпели пътно транспортни произшествия за преодоляване на създадения шок, стрес и постравматичен стрес. От началото на проекта “Студентски практики”, нашият екип реши да се включи. В ролята си на ментор на студенти от специалността “Психология” съм ангажирам с различни дейности, които извършвам с удоволствие. Най-много харесвам преподаването и това, че мога да науча студентите на нещо ново, споделя Митко Славов.

Какво споделят участниците в практиката можете да прочетете ТУК

Учебната година във ВСУ започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. Тази година учебните занятия във ВСУ стартират с инициативата “Въвеждащи дни в професията”. Така младите хора ще могат да се запознаят с практическото приложение на избраната от тях специалност още в самото начало на следването си.

Записаните първокурсници в специалностите от направление “Информатика и компютърни науки” започват обучението си във ВСУ с практика в софтуерната компания “ZARIBA”, където ще тестват нови компютърни игри.

Занятията на бакалаврите от специалностите “Бизнес мениджмънт в туризма” и “Международен бизнес мениджмънт” ще започнат със запознаване с дейността на един от големите курортни комплекси край Варна – “Свети Свети Константин и Елена”. Бъдещите експерти в областта на публичната администрация ще се запознаят с работата на общинската администрация във Варна.

Записаните в бакалавърските програми по “Психология” започват обучението си с практическа работа в Института за психологично консултиране и лабораториите по психофизиология.

Записаните в една от най-желаните от младите хора специалност “Право” ще поставят началото на обучението си с поредица от срещи с водещи магистрати, в които ще се запознаят с работата на органите на съдебната власт.

За младежите и девойките, избрали професионалното направление “Национална сигурност” още в началото на тяхното обучение са предвидени практически занимания по бойно-приложни техники и стрелкова подготовка.

Магистрите от специалност “Архитектура” ще започнат обучението си с практическа работа по организацията на Варненския архитектурен салон 2013.

Началото на обучението в специалност “Строителство на сгради и съоръжения” ще бъде поставено в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство, която ще се проведе във Варненския свободен университет на 20 септември под патронажа на Министъра на инвестиционното проектиране. Международните експерти от България, Австрия и Германия ще бъдат техните първи лектори.

Всички записани до 31 август студенти ще имат уникалната възможност да участват в дните за запознаване с професията.

За повече информация:
тел.: 052-355-106;
e-mail: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg

Над 500 регистрирани за участие в проект “Студентски практики”

Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет в рамките за първите два месеца на проект “Студентски практики”, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”.

Близо 200 са работодателите, потвърдили желанието си да предоставят стажантски места за студенти на ВСУ. Сред тях са адвокатски колегии, застрахователни асоциации и неправителствени организации, архитектурни бюра, IT-компании, Фестивалният и конгресен център, Пристанище Варна, община Пловдив и др. За 125 от практиките вече са подписани договори и те са стартирали.
Проектът, който ще продължи до месец октомври 2014 г., предвижда студентите да провеждат практика, която съответства на изучаваната от тях специалност в рамките на 240 часа. В реална работна среда практикантите ще изпълняват задачи, възложени от организацията-работодател с помощта на ментор.
За участие в програмата студентите се регистрират и попълват профила си в специално изградена за проекта уеб система. Това им дава възможност да кандидатства по публикуваните от работодателите обяви. След приключване на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.
Участниците в проекта са на мнение, че придобитият опит ще бъде възможност за успешен старт на професионалната им кариера.

За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

Студенти от ВСУ на практика в Германия

И тази година през месец юни се проведоха практики за магистранти в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
От 9 до 15 юни 2013 г. група студенти, обучаващи се в магистърските програми по “Психология” с ръководител проф. д.пс.н. Галя Герчева, ректор на ВСУ “Черноризец Храбър” проведоха практика в Съюза за професионално подпомагане на незрящи хора, Центъра за професионално образование на незрящи и хора с увредено зрение в Дюрен, в Института по психология към университета в Аахен, в Областния съвет на град Дюрен и др.
От 23 до 28 юни 2013 г. студенти от междуинституционална магистърска програма на ВСУ “Черноризец Храбър” и Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив с ръководител Вивияна Панайотова, ръководител на Кариерния център на ВСУ проведоха практика в концерна “Байер” в Леверкузен, в парламента на провинцията в Дюселдорф, във фирма “Нидерауер мюле” за производство на хартия и др.
Проведените практики дават възможност на студентите за получаване на нови полезни знания за начина на работа в европейски институции и фирми, както и за историята и културата на Германия.
През 2014 г. нови групи от студенти на ВСУ ще проведат практики в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.