ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „АРМЕЕЦ” ТЪРСИ: СТАЖАНТ в Ликвидационен център – Варна на ЗАД „Армеец”

ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания. Професионализъм, ефективност и почтеност са водещи принципи на работа, към които се придържаме във взаимоотношенията си с клиенти, партньори и служители.

За своя Ликвидационен Център за регистрация на щети в град Варна обявяваме свободна позиция за СТАЖАНТ.

OСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
– Подпомага работата при приемането на документи и регистрирането на  преписки по щети;
– Подпомага работата при обработката на входяща и изходяща документация;
– Въвежда и администрира данни в информационните системи на дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Отлична компютърна грамотност;

– Организираност и отговорност;
– Прецизност при работа с документи;

– Коректност и лоялност;

– Добри комуникативни умения.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Подсигурено работно място;
– Въвеждащо обучение;
– Провеждане на стаж в рамките на 240 часа по проект „Студентски практики”.

Необходими документи:
– Актуална автобиография.

Ако позицията представлява интерес за Вас,

моля, изпратете необходимите документи, в сайта на проекта „Студентски практики” (https://praktiki.mon.bg/sp/).

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

ИНСПЕКТОР ПРЕВЕНЦИЯ ПБЗН

„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД осигурява ръководене и извършване цялостната дейност по пожаропрофилактика, противопожарен надзор и контрол на територията на обекти в експлоатация и строежи, както и събиране, обработване, използване и предоставяне на информация за пожарната безопасност на дружество в съответствие с действуващите в Република България нормативни разпоредби за пожарна безопасност.

Фирмата има свободна позиция на длъжност ИНСПЕКТОР ПРЕВЕНЦИЯ ПБЗН

Основни изисквания:
1. Стаж по специалността – минимум 5 год. в структурните звена за “ПБЗН”.
2. Образование – висше, специалност “ПАБ” или сходна или завършен курс за обучение по “ПБЗН”, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.
3. Шофьорска книжка – категория “B”
4. Компютърна грамотност – MS Office.
5. Познаване законите, наредбите, нормативните актове, правилниците, инструкциите и други документи, регламентиращи пожарната безопасност на обектите.

Отговорности:
1. Извършване на пожаропрофилактична дейност на обекти в експлоатация, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
2. Изработване и предлагане за утвърждаване правила /инструкции/ за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекти в експлоатация и строежи.
3. Подготвяне за издаване на заповеди за спазване на правилата и нормите за ПБ, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
4. Изготвяне на протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
5. Изготвяне на актове за огневи работи, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.
6. Организиране и провеждане практически обучения и инструктажи на работниците и служителите, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
7. Осигуряване и поставяне на знаци и сигнали, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана.

 

Лични качества:
1. Дисциплинираност.
2. Организираност.
3. Оперативност.
4. Отговорност.
5. Умения за работа в екип.
Фирмата предлага:
1. Трудов договор.
2. Социални пакети.
3. Работа в млад и динамичен колектив.
Трудово възнаграждение: 700 лв. НЕТО

 

За връзка: 0885610697, office@pojarna.bg

Стани част от екипа на КЕШ КРEДИТ

Ние сме Кеш Кредит, водеща финансова институция, специализирана в областта на микро кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди пазари. Към момента на локално ниво управляваме 70 собствени офиса с покритие в цялата страна, а на глобално ниво успешно се развиваме в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия. Зад всичко това стоят нашите хора. Вярваме, че благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. В отговор на това мащабно и динамично развитие, компанията търси да назначи високо мотивиран кандидат на позиция “Кредитен специалист”.
АКО ЗА ТЕБ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:
– Да представяш дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи
клиенти;
– Да участваш в рекламни инициативи и промотиране на продукти на компанията;
– Да подпомагаш директните продажби на финансовите продукти;
– Да съдействаш при обслужването на кредитите в следпродажбения процес;
– Да участваш във формирането, поддържането и обслужването на качествен клиентски
портфейл.
АКО ТИ СИ С:
– Добри комуникативни умения;
– Амбиция и стремеж към постигане на цели;
– Добри презентационни и търговски умения;
– Отговорно отношение към поставени задачи;
– Опит в областта на финансовите услуги и директните продажби.

ТО НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– възможност за кариерно развитие
– заплащане обвързано с постигнатите резултати
– коректно отношение
Ако това предложение представлява интерес за теб, моля изпрати своята автобиография на имейл careers@cashcredit.bg или се обади на телефон +359889107332.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) цели да повиши професионалната подготовка и да предостави професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки.

 

Програмата включва:

 1. Стажантско обучение
 • двуседмично интензивно обучениепо наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързаните с тях експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);
  • едномесечно практическо обучениепо разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

 

 1. Същинска дейност
  • разработване на проектодоклади по молби за помилване:проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.
  • изследователски дейности:сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;
  • управление на дейността:подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

 

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта. На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ. При поискване се издават референции и препоръки.

 

Изисквания към кандидатите·         завършен 3 курс в специалност “Право” или ,,Публична администрация” с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

·         последен курс в специалностите ,,психология”, ,,международни отношения” и ,,социология” при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

·         Владеене на чужд език;

·         Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

·         Умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
 • Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
 • Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Ще се проведе събеседване с цел проверка на уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

 

За допълнителни въпроси: 02/92 39 116 или m.teodosieva@president.bg

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков” № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма” или
Електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма”
Срок за получаване: 17:00 ч. на 23.03.2018 г.
Срок за класиране: 27.03.2018 г.

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17:00 ч. на 28.03.2018 г.

ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за сезон 2018 г.

1r

2r

Easy Consult,

специализирана в подбора на персонал на международно ниво в сферата на туризма, набира

ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за сезон 2018 г.


HOTEL PERSONNEL / ХОТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ :

 • EXECUTIVE CHEF – Главен Готвач
 • SOUS CHEF – Пом. Главен Готвач
 • PASTRY CHEF – Сладкар
 • CHEF DE PARTIE – Готвач
 • JR. COOK – Помощник готвач
 • UTILITY – Помощник в кухнята
 • HOUSEKEEPER – Главен камериер
 • CABIN / LAUNDRY STEWARD /ЕSS – Камериер
 • MAITRE D – Ресторант мениджър
 • RESTAURANT WAITER/ESS – Ресторант сервитьор
 • BAR MANAGER – Бар мениджър
 • BAR WAITER/ЕSS – Бар сервитъор
 • BARTENDERS – Барман
 • RECEPTIONIST/NIGHT AUDITOR – Рецепционист
 • HAIRDRESSER – Фризъор
 • MASSAGE THERAPIST – Масажист

Ние ще Ви предложим:
– Отлично възнаграждение – 900 – 2500 EUR net / month
– Допълнително бакшиш – 600 – 1000 EUR net / month
– Трудов договор и осигуровки – Швейцарски, Френски, Португалски или Кипърски
– Платен отпуск
– Отлични условия на работа
– Настаняване и изхранване – безплатно на борда на кораба

Изисквания:

–  ОПИТ на позицията, за която желаете да кандидатствате – минимум 1 г.
–  ДОБРО НИВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК* – Задължително
–  Владеенето на втори западен език се счита за предимство

/немски, испански, френски /

 

 

Защо да кандидатстваш с Изи Консулт?

Изи Консулт е българска консултантска компания, която свързва най-добрите кандидати с утвърдени работодатели.

 • Oбръщаме специално внимание на всеки кандидат
 • Съпътстваме Ви при подготовка на документите за кандидатстване
 • Даваме насоки за успешно представяне по време на интервюто
 • Работим само с утвърдени компании
 • Работодателите разглеждат нашите кандидати с предимство

Услугите на Изи Консулт са изцяло безплатни за кандидатите.

Кажи HЕLLO на новите възможности !

Моля, изпращайте актуална автобиография и снимка на:

shipjobs@easyconsultbg.com
или кандидатствайте онлайн директно тук:

https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/Viking-AC

https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/RC?refName=fbsc

Работа в Австрия: https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/AR
Контакти:
Изи Консулт – Варна
Тел: +359 52 603 190

Изи Консулт – Бургас
Тел: +359 884 938 344

https://easyconsultbg.com/cruises/