Mеждународна трудова борса „Европейски ден на труда” на 10 октомври 2018 г. във Варна

Агенция по заетостта и EURES България организират

международна трудова борса „Европейски ден на труда”

49

10 октомври 2018 г., от 09:30 до 17:00 часа в Двореца на културата и спорта, Варна

(бул. Княз Борис I № 115)
По време на трудовата борса ще можете да се срещнете на място с работодатели от България и чужбина от различни сектори като туризъм, IT и др. Разгледайте националния EURES сайт www.eures.bg в рубриката „Работни места”, където ще се  публикуват конкретните обяви за работа в чужбина.


От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представите себе си и уменията си, е необходимо да подготвите документите си на английски, немски или друг език,

в зависимост от конкретните оферти.


Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
Това събитие се осъществява във връзка с реализацията

на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансиран от Европейския социален фонд.