БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.
Изисквания:
• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

АВИОКОМПАНИЯ “БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР” АД

ll

 

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА КАТО СТЮАРДЕСИ И СТЮАРДИ ЗА СЕЗОН 2019 г.

 

Ключови отговорности на длъжността стюард/еса :

 • Осигуряване на безопасността, комфорта и удобството на пътниците по време на полет
 • Поддържане високо ниво и стандарти на обслужване
 • Бордни продажби

 

Основни изисквания :

 • Навършени минимум 18г. към датата на постъпване на работа
 • Валиден международен паспорт
 • Диплома за завършено средно образование, GCSEs, (Grade 12) или друг вропейски еквивалент
 • Комуникативност, приветливост ,  добър външен вид
 • Умения за работа в екип
 • Без татуировки на видими места
 • Неосъждани
 • В отлично физическо и психологическо здраве

 

Предимства са :

 • Владеене на Немски и Италиански език
 • Местожителство и/или квартира във Варна или Бургас

 

Какво предлагаме :

 • Добро заплащане
 • Работа в динамична среда
 • Командировки в страната и чужбина
 • Последващо обучение за тип самолет

 

Документи за кандидатстване :

 • CV – европейски формат
 • Актуална снимка в цял ръст
 • Диплома, сертификат или друг документ (по европейската езикова рамка) за владеене на чужд език

 

Срок и адрес за подаване на документи :

Документите на кандидатите за длъжността стюард/еса се приемат в срок до 15.01.2019 г.

Електронен адрес за подаване на документи : cabatt@bgaircharter.com

Пощенски адрес за подаване на документи : 1138 гр.София, ул.”Павел Красов” №35;

За Кабинен Състав А/К “Българиан Еър Чартър”.

Моля, имайте предвид, че само одобрените кандидати

ще бъдат поканени на интервю!