Обучение на две скорости

Проект „Обучение на две скорости” стартира във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” през 2006 г. Той се прилага в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която гарантира академично признаване на обучението в европейските държави. Участието в проекта е уникална възможност, която университетът предлага на амбициозните млади хора, желаещи бързо и качествено да се справят с предизвикателствата на динамичния и глобализиращ се днешен свят.

 

Чрез този проект първокурсниците от всички специалности във ВСУ имат възможност за:

 • съкращаване на срока на обучение с 1 година по индивидуален план, съобразен с възможностите и предпочитанията на студентите;
 • финансови преференции – спестява се една семестриална такса.

 

За да се включите в проекта „Обучение на две скорости”, е необходимо:

 • Да представите сертификат за владеене на чужд език.
 • Да представите сертификат за знания и умения по информационни системи и технологии.
 • Да притежавате диплома за висше образование или академична справка от предишно обучение в акредитирано висше училище.
 •  Да притежавате документ за професионално образование и/или практическа квалификация като елемент от обучението през целия живот.

.

Ако не притежавате нито един от горепосочените документи, трябва да се явите на сертификационна сесия по чужд език и/или информатика, като получените кредити ви се признават за положен семестриален изпит.

 

ПЪРВИ стъпки на ДВЕ скорости

 

 • Подаване на заявление за участие в проекта – до 1 октомври 2012 г. за студенти в задочно обучение и до 15 октомври 2012 г. за студенти в редовно обучение. Заявлението се подава при записване в университета или в Кариерния център (стаи А 425 и А 426).
 • Сертификационна сесия

– 19 октомври 2012 г., 09,00 ч., Технологичен институт, ет. 2 – изпит по информатика

– 22 октомври 2012 г., 09,00 ч., зала 413 – изпити по чужди езици (английски, немски, испански, френски или  руски език)

 • Изготвяне на индивидуален план за обучение  – 15 – 30 октомври 2012 г.

Сертификати, които се признават за успешно положен изпит:

 

   • Международни дипломи и сертификати за ниво B2 съгласно Европейската езикова рамка

 

Английски език – Cambridge FCE, TOEFL Немски език – Zertifikat Deutsch, Sprachdiplom, Zweite Stufe    Руски език – ТРКИ, Френски език – DELF, Испански език – DELE  Студентите в задочно обучение заплащат такса от 50 лв. за признаване на сертификат или явяване на изпит по чужд език.

   • Международно признат сертификат за компютърни умения, отговарящ на ECDL (The European Computer Driving Licence). Кандидатът може да получи такъв сертификат и в тестовия център на ВСУ в Технологичния институт.

 

 

За контакти:

Ръководител на проекта:

доц. д-р Здравко Славов, стая А 246, GSM: 0898 51 66 52, e-mail: slavovibz@yahoo.com

Консултации – всеки понеделник от 10,00 до 12,00 ч.

Координатори на проекта:

 

   • от катедра “Информатика” ас. Веселина Спасова,

 

 

тел.: 052/359 574, е-mail: veselina_spasova@yahoo.com
 • от Департамент “Чуждоезиково обучение” – преп. Милен Димов,

тел.: 052/359 593, е-mail: milen.dimov@vfu.bg

 

 • Кариерен център Радост Георгиева,

тел./факс: 052/ 359 516, стая А 426, е-mail: karieri@vfu.bg

Допълнителна информация 

за студентите по проект „Обучение на две скорости” 

 

 1. Индивидуалните планове на студентите по този проект се изготвят въз основа на учебните планове на студентите първа година за учебната 2012/2013 г. Срокът на обучение по индивидуален план е с една учебна година по-малко от установеното.

 

 1. Обучението по английски език в индивидуалните планове може да се замени с друг чужд език (немски, френски, руски език).

 

 1. Студентите задочно обучение заплащат такса от 100 лв. за признаване на сертификат или явяване на изпит по чужд език.

 

 1. За първи и втори семестър студентите фигурират в изпитните протоколи на I курс. За трети семестър ще получат от фронт-офиса индивидуални протоколи за изпитите си, които не се заплащат и се издават след издаване на индивидуалния план. За четвърти семестър изпитните протоколи се заплащат като ликвидации.

 

 1. Студент, събрал в края на първата учебна година (след края на ликвидационната сесия) от 100 до 120 кредита, продължава обучението си  в трети курс след подаване на заявление до Декана. До края на пети семестър трябва да се положат всички останали изпити, ако има такива.

 

 1. Студент, който не е събрал 100 кредита в края на първата учебна година (след края на ликвидационната сесия), продължава обучението си във втори курс.

 

 1. Семестриалните такси се заплащат както следва:

 

 • За I семестър – при записване във ВСУ
 • За II семестър – в началото на II семестър
 • За III семестър – след събрани 100 кредита. Следва подаване на заявление до Декана за записване в III курс, V семестър (стандартна бланка от книжарницата на ВСУ).

 

За допълнителни въпроси: доц. Здравко Славов – ръководител на проекта

ВСУ, стая А 246, GSM: 0898 51 66 52