За нас

Кариерният център е създаден на 21 май 2005 г. в рамките на международния проект „Европейският бизнес – гарант за професионална пригодност на получаващите висше образование във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Кариерният център предлага услуги за студенти и работодатели и има важна роля в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите.

 Целите на Кариерния център (КЦ) са:

 •  Да реализира взаимоотношения между бизнеса и университета и да улесни прехода на студентите от обучението към практиката.
 • Да извършва кариерно консултиране и да подпомага професионалното ориентиране на студентите.
 • Да съдейства на студентите в процеса на подбор на стажантски позиции и работни места.


Кариерният център извършва информационни, административни, консултантски и обучителни дейности, по-важните от които са:

 • Регистрация на студенти, желаещи да ползват услугите на КЦ
 • Консултиране и съдействие на студентите за кариерното им развитие и професионалното им  ориентиране
 • Сътрудничество с фирми и институции с цел осигуряване на стажантски и работни позиции
 • Подпомагане на работодателите в процеса на прием и обработване на документи и подбора на кандидати за обявени от тях стажантски програми и работни позиции
 • Съдействие за включването на висококвалифицирани и утвърдени специалисти от образованието, културата и бизнеса с лекции и дискусии в учебния процес, при разработването и усъвършенстването на квалификационните характеристики на специалностите, при изготвяне на учебните планове, за участие в държавни изпитни комисии и др.
 • Организиране на информационни дни на фирми, Седмица на работодателите,  Уъркшоп „Моята кариера”, семинари, курсове и др.
 • Участие в прояви от регионален и национален мащаб, свързани с кариерното консултиране
 • Извършване на анкети сред студенти, възпитаници и работодатели по въпроси, свързани с тяхното обучение, подготовка и практическа реализация
 • Ежегодно издаване на информационни брошури, представящи дейността на Кариерния център

Кариерното развитие е процес, който обхваща целия ни живот и необходимост от консултиране може да възникне във всеки етап от живота ни.

При кариерното консултиране на студентите се оказва съдействие за взимане на решение по важни въпроси, свързани с кариерното им развитие.

Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

 • Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас – да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие;
 • Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно;
 • Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на работното място;
 • Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес;
 • При смяна на професията и необходимост от допълнителна квалификация;
 • Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.
 • Когато правим избор как и къде да продължим образованието си.

За контакти:

Кариерен център

тел.: 052/359 515

e-mail: viviana.panayotova@vfu.bg

Пощенски адрес: Варна 9007, к.к. “Чайка”, стая А425