БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки, където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие. Минимални изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“
  • Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
  • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
  • Отлични познания за работа с MS Office. За предимство ще се считат:
  • Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, MATLAB, Stata, R и Python;
  • Умения за работа с бази данни;
  • Аналитични разработки или научни публикации.


Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси или задачи, свързани с икономическата теория и приложния икономически анализ.


Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 25.08.2023 г. по един от следните начини:
1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.
Справки на тел.: 02 9145 1455, 02 9145 1627 и 02 9145 1429.


Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

Обща характеристика на длъжността:

 Управление на портфейли;

 Следене и анализиране на финансовите пазари;

 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;

 Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.

Изисквания:

 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

 Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;

 Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

 Познания в областта на управлението на портфейли;

 Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.

 Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

Обща характеристика на длъжността:

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:

 наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;

 разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на управление „Емисионно“ и други;

 изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.

Изисквания:

 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

 Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни науки;

 Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);

 Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на български и английски език

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

 имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари;

 имат познания за модели, емпирични методи и данни, които се използват за макроикономически анализи или за анализи на финансовите пазари;

 имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;

 имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;

 имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, Matlab, Stata, R и Python.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика, финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Срещнете се с водещи ИТ работодатели на Career Show Tech 2023

Включете се безплатно в Career Show Tech 2023 – двудневно онлайн събитие за реализация и развитие в ИТ сектора.

На събитието можете да организирате лични видео срещи с водещи ИТ работодатели, който активно търсят нови таланти за екипите си. Говорете директно с работодателите за възможностите, които предлагат.

Освен лични видео срещи, събитието има целодневна семинарна програма с технологичните мениджъри на компании-лидери в света като YouTube, Binance, OLX, Brandwatch, Dyson и др.

В събитието можете да се включите напълно безплатно след задължителна регистрация на www.careershow.bg.