Дирекция Регионална служба по заетостта-Варна ТЪРСИ Главен екперт АИС

Основна цел на длъжността

Информационно обслужване, техническо и програмно обезпечаване и методическо подпомагане дейността на Дирекция Регионална служба по заетостта /ДРСЗ/ и Дирекции Бюра по труда /ДБТ/ от региона с цел развитие и усъвършенстване на автоматизираната информационна система.

Области на дейност:

-Поддръжка на компютърна техника и технологии, използвани в ДРСЗ и ДБТ.

-Внедряване и експлоатация на програмни продукти в системата на Агенцията по заетостта.

-Осъществяване на автоматизиран обмен на информация.

-Анализиране, прогнозиране и отчетност на резултатите от дейността на ДРСЗ.

-Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд и други межународни проекти и програми.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен – бакалавър

Професионална област:

област „Технически науки“-с професионални направления „Електротехника“, „Електроника и автоматика“,“Комуникационна и компютърна техника“.

Област „Природни науки, математика и информатика“- с професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Минимално изискуем професионален опит: 2 години

Допълнително необходима квалификация: английски език в степен, позволяваща самостоятелна работа с техническа литература; Да отговаря на изискванията, съгласно Наредбата за общите за мрежова и информационна сигурност.

Стартова заплата:  920-930 лева

С кандидата  се сключва служебно правоотношение, след конкурс.

За проявилите интерес, моля да изготвят CV и да се свържат с началник отдел „Услуги по заетостта“ на ДРСЗ Варна, г-н Пламен Начков, тел. 0882825005