Стажантска програма – Postbank

Какво представлява Стажантската програмата?

• Стажантската програма на Пощенска банка представлява структурирано образователно-практическо занятие, което има за цел да предостави в синтезиран вид моделът на банковия бизнес в различните му аспекти;

• Продължителността на Стажантската програма е от 1 до 3 месеца, с опция да бъде продължена до 6месеца. Целта е да бъде максимално адаптирана към текущите ангажименти на студентите;

• Работно време – Работното време може да бъде фиксирано по желание на стажанта, съответно 4 часа, 6 часа и 8 часов работен ден, което също дава допълнителна гъвкавост и комбиниране на програмата с учебния процес;

• Стажантската програма има план за обучение, който гарантира получаване на конкретни базови познания и умения;

• Стажантската програма е платена съгласно фиксираната часова ставка;

• Стажантската програма предвижда всеки стажант да има Ментор, чиято функция е да навигира и подпомага стажанта в хода на програмата, както и да следи за изпълнение на поставените цели за придобиване на знания и умения от стажанта;

• При завършване на Стажантската програма, Банката издава сертификат/документ за завършен стаж, който следва да послужи пред съответните учебни заведения;

• Възможна е опция за договаряне на постоянна заетост на стажанта след завършване на стажа, при наличие на свободен щат на съответното бизнес звено;

Как се кандидатства?

• Кандидатстването се осъществява чрез изпращане на автобиография на имейл: jobs@postbank.bg

• Възможност за посочване на желана сфера и локация за провеждане на стажа

• Потенциални сфери за провеждане на стажа:

 Клонова мрежа – локации в цялата страна

 Централно управление – Банкиране на дребно, Корпоративно банкиране, Капиталови пазари, Информационни технологии, Кредитна Администрация, Правомерност, Управление на проблемни активи, Централни операции и други.

• Срокове за кандидатстване:

 31 май 2021

 15 юни 2021

 30 юни 2021