Essay can be more easy

At the comparable period, you maintain an incredible opportunity to control you document writing process. 1 easy reason why batch of students don’t get composition help is they can not manage to participate an professional essay writing service. To make positive timely transport and superior quality, our very best essay writing service can be acquired twenty-four hrs each day, 7 days weekly. This is the cause it is vital to go for an essay writing service UK attentively. Thanks to it, we’re regarded as considered a service which supply just strong and advantageous composition help. Continue reading “Essay can be more easy”

There are many varieties of scholarships given by agencies that are diverse.

Our essay writing corporation is the one essay writing business which could offer you quality bookkeeping papers at a reasonable pace. Your satirical essay may make additional brownie points with a suitable title. A satirical article on such issue may possibly be decent method to produce awareness that we require to guard the planet for the future generations. Continue reading “There are many varieties of scholarships given by agencies that are diverse.”

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.
Изисквания:
• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Студенти от специалност “Психология” сред първите провели практика по проект „Студентски практики”

Успешното професионално развитие на студентите е сред целите на стартиралия проект “Студентски практики”, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет в рамките за първите два месеца на проекта. Най-голям е броят на регистрираните от специалност “Психология”. Част от тях вече приключиха успешно участието си в проекта.

Според участниците планираните занятия дават възможност за системна подготовка и са съобразени с професионалните потребности на бъдещите психолози. В рамките на приключилата практика в “Международната асоциация за пострадали при катастрофи” студентите са работили по разнообразни практически задачи. След акцените в практическата им работа са техниките за комуникиране, съобразени с етичните принципи. Примерите имат за цел да преведат теоретичната подготовка на стажантите в реална работна среда.

Според един от менторите по проекта – Митко Славов, психолог към “Международната асоциация за пострадали при катастрофи”, студентите са силно мотивирани и с огромно желание за получаване на нови знания, както и с огромно желание да приложат научените техники и подходи на практика. “Работя с хора претърпели пътно транспортни произшествия за преодоляване на създадения шок, стрес и постравматичен стрес. От началото на проекта “Студентски практики”, нашият екип реши да се включи. В ролята си на ментор на студенти от специалността “Психология” съм ангажирам с различни дейности, които извършвам с удоволствие. Най-много харесвам преподаването и това, че мога да науча студентите на нещо ново, споделя Митко Славов.

Какво споделят участниците в практиката можете да прочетете ТУК

Учебната година във ВСУ започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. Тази година учебните занятия във ВСУ стартират с инициативата “Въвеждащи дни в професията”. Така младите хора ще могат да се запознаят с практическото приложение на избраната от тях специалност още в самото начало на следването си.

Записаните първокурсници в специалностите от направление “Информатика и компютърни науки” започват обучението си във ВСУ с практика в софтуерната компания “ZARIBA”, където ще тестват нови компютърни игри.

Занятията на бакалаврите от специалностите “Бизнес мениджмънт в туризма” и “Международен бизнес мениджмънт” ще започнат със запознаване с дейността на един от големите курортни комплекси край Варна – “Свети Свети Константин и Елена”. Бъдещите експерти в областта на публичната администрация ще се запознаят с работата на общинската администрация във Варна.

Записаните в бакалавърските програми по “Психология” започват обучението си с практическа работа в Института за психологично консултиране и лабораториите по психофизиология.

Записаните в една от най-желаните от младите хора специалност “Право” ще поставят началото на обучението си с поредица от срещи с водещи магистрати, в които ще се запознаят с работата на органите на съдебната власт.

За младежите и девойките, избрали професионалното направление “Национална сигурност” още в началото на тяхното обучение са предвидени практически занимания по бойно-приложни техники и стрелкова подготовка.

Магистрите от специалност “Архитектура” ще започнат обучението си с практическа работа по организацията на Варненския архитектурен салон 2013.

Началото на обучението в специалност “Строителство на сгради и съоръжения” ще бъде поставено в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство, която ще се проведе във Варненския свободен университет на 20 септември под патронажа на Министъра на инвестиционното проектиране. Международните експерти от България, Австрия и Германия ще бъдат техните първи лектори.

Всички записани до 31 август студенти ще имат уникалната възможност да участват в дните за запознаване с професията.

За повече информация:
тел.: 052-355-106;
e-mail: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg