БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

Обща характеристика на длъжността
Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:
 наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари,
стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;
 разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на
управление „Емисионно“ и други;
 изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.
Изисквания
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни науки;
 Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
С предимство ще се ползват кандидатите, които:
 имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или
финансовите пазари;
 имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за анализ на финансовите пазари;
 имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;
 имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или
Julia;
 имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Neural Networks.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика,
финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични
данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката
(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма
да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 06.01.2023 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени
  като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1,
  дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна
  банка.
  Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ
(съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

Обща характеристика на длъжността:
 Управление на портфейли;
 Следене и анализиране на финансовите пазари;
 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните
резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.
Изисквания:
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според
европейската езикова рамка);
 Познания в областта на управлението на портфейли;
 Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и
добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
 Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.
С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 06.01.2023 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени
  като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1,
  дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна
  банка.
  Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.


Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ
(съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Career Events in IT, Communications and Outsourcing Will Be Held in October

The five events in the series in October will give people from all over the country a chance for career development, a new job or an internship.

The thirteenth edition of the specialized sectoral career forum will be held virtually and in person. Dozens of leading companies will be looking for their new employees and interns.

Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2022 are aimed at those who want to develop professionally in the field of information technology and telecommunications and at all those who speak foreign languages and want a better realization of their knowledge and skills.

Connecting jobseekers and outstanding employers, the forum will be held in four cities live and online across the country:

    Sofia – October 11th, Marinela Hotel

    Virtual day – October 13th, Brazen Technologies platform

    Plovdiv – October 18th, International Fair Plovdiv, Congress Centre    Varna – October 20th, Rosslyn Hotel Dimyat

    Gabrovo – October 25th, Technical University

Details about the program of the exhibitions and a full list of companies that will be looking for staff at Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2022, see here: it.careerdays.bg

    Admission is free, but places are limited – registration at: https://careerdays.bg/en/it- careerdays/students

The event is organized by the complex HR services company JobTiger.

🏆Silver sponsor: Louis Dreyfus Company

🏆Bronze sponsor: Infineon Technologies Austria AG, Blankfactor, Tick42, Accenturе

The health and security of the visitors and exhibitors of the fairs is a priority for the organizers and the live events will be held in compliance with all prescribed security measures!

Organizer: JobTiger. Partners: JobTiger.tv, HR Industry, Tracia Economic Zone, b2b Media, KALDATA, Legion Run, ISIC International student identity card, EVENTIPLIER, “I can – here and now”, DEV.BG, Lider.bg, Manager, AIBEST, BARISTO, 9Academy, PLOVDIV – ONLINE, The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation – Bulgaria, KARIERI, Tatkovata Gradina

For more information, interviews and questions: events@jobtiger.bg and 088 408 6003 and 0882 364 456

Комуникационна информация за изложители на ДНИ НА КАРИЕРАТА – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Благодарим Ви за участието в ДНИ НА КАРИЕРАТА – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022! Кратък анонс:

 Нашият екип……….. участва в Career Days: IT, Communications, Outsourcing 2022 / Дни на

кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. Търсиш нови професионални предизвикателства?

Професионални възможности те очакват през октомври.

Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега:

#ДниНаКариерата #JobTiger #крачканапред

Линкове за участници:

Линк за регистрация на посетители за виртуалния ден:

https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/students &

https://app.brazenconnect.com/events/e6kZ2?utm_medium=Email+Link+Employers&utm_source=Prac tical+info+Companies&utm_content=Email+Link+Employers

Линкове към събитията в социалните мрежи: LinkedIn събитие & Facebook събитие Сайт: it.careerdays.bg

Визуални материали за разгласа:

Всички визуализации можете да свалите от тук.

Прессъобщение:

Събитията за кариера в секторите IT, Комуникации или Аутсорсинг ще се проведат през октомври

Петте събития от серията през октомври ще дадат шанс на хора от цялата страна за кариерно развитие, нова работа или стаж.

Четиринадесетото издание на специализирания секторен кариерен форум ще се проведе виртуално и присъствено. Десетки водещи компании ще търсят своите нови служители и стажанти.

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022 са насочени към тези, които искат да се развиват професионално в областта на информационните технологии и телекомуникациите и към всички, които владеят чужди езици и желаят по-добра реализация на знанията и уменията си.

За да свърже търсещите работа и открояващите се работодатели, форумът ще се проведе в четири града на живо и онлайн за цялата страна:

София – 11 октомври, Хотел Маринела

Виртуален ден – 13 октомври на платформата на Brazen Technologies

Пловдив – 18 октомври, Пловдивски панаир, Конгресен център Варна – 20 октомври, Rosslyn Hotel Dimyat

Габрово – 25 октомври, Технически университет, Библиотека

Подробности за програмата на изложенията и пълен списък на фирмите, които ще търсят кадри на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022, вижте тук: it.careerdays.bg

 Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега на:

Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger

           Сребърен спонсор на събитието: Louis Dreyfus Company

           Бронзов спонсор на събитието: Infineon Technologies Austria AG, Blankfactor, Tick42, Accenturе

Здравето и спокойствието на посетителите и изложителите на форумите е приоритет за

организаторите и събитията на живо ще бъдат проведени при спазване на всички разписани мерки за сигурност!

Организатор: JobTiger. Партньори: JobTiger.tv, HR Industry, Тракия икономическа зона, b2b Media, KALDATA, Legion Run, ISIC International student identity card, EVENTIPLIER, „Аз мога – тук и сега“, DEV.BG, ЛИДЕР.БГ, МЕНИДЖЪР, AIBEST, BARISTO, 9Academy, PLOVDIV – ONLINE, Фондация

„Международна награда на херцога на Единбург – България“, КАРИЕРИ, Татковата Градина

За повече информация, интервюта и въпроси: events@jobtiger.bg, 088 408 6003 и 0882 364 456