TransferMate

Позицията Quality Control Agent  е свързана с обработване на финансови документи и плащания на клиенти и изготвяне на различни отчети.

Изисква се добро владеене на английски език и Excel.

Пълна информация и възможност за изпращане на CV можете да откриете на следния линк: https://bit.ly/49KgAvi

ВИ СКАЙ ЕООД Е БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРИТЕЖАВА ВЕРИГА ОТ СЕЗОННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГР. ВАРНА, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, С. ШКОРПИЛОВЦИ И ГР. БАНСКО.

За обектите ни в гр. Варна и к.к. Златни пясъци

търсим лъчезарни и отговорни

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
* обслужва и консултира клиенти за качеството и характеристиките на предлаганата стока;
* зарежда и подрежда витрините;
* участва в приема на стока и следи за добрият търговски вид на продуктите както и срок на годност;
* поддържа добра хигиена на работното място;

ИЗИСКВАНИЯ:
* средно или висше образование;
* познание на поне един чужд език – разговорно ниво;
* компютърна грамотност;
* мотивация и готовност за динамична работа;
* комуникативност;
* лоялност, коректност към работодателя, колегите и КЛИЕНТИТЕ;
* позитивно настроение, усмивки;


Какво ПРЕДЛАГАМЕ ние:
* въвеждащо фирмено обучение;
* работа на трудов договор и социалните осигуровки;
* атрактивно и коректно възнаграждение;
* работа на смени


Ако продложението ни представлява интерес за Вас, моля да изпратете автобиографиите си с актуална снимка и телефон за връзка на katy_edives@abv.bg ли позвънете на 0878734112

Валидност: 31.06.2024

ВАЛУТЕН КАСИЕР
Фирма с дългогодишен опит в сферата на валутната търговия, търси да присъедини към екипа си отговорни служители за позициите Валутни касиери за сезон лято 2024г. в к.к. “Златни пясъци”.


НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е:
* Интензивен, безплатен курс на обучение
* За студенти смени, съобразени с учебните им ангажименти
* Осигурена квартира за служители от други градове
* Осигурен транспорт Варна – “Златни пясъци”
* Атрактивно заплащане
* Трудов договор и осигуровки


НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА:
* Добро боравене с числа
* Завършено средно образование
* Разговорни умения на поне един чужд език (английски, немски, руски)
* Компютърна грамотност, комуникативност


ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ:
* Обмяна на валута и работа с ПОС-терминал, КА
* Консултиране на клиентите
* Усмихнати и приветливи
* Коректност и лоялност към работодателите и колегите си


Не се колебайте да кандидатствате по тази обява, автобиографиите си с актуална снимка и телефон за връзка на katy_edives@abv.bg ли позвънете на 0878734112

Валидност: 31.06.2024

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНСПЕКТОРИ ПО БАНКОВ НАДЗОР В ОТДЕЛ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОЛИТИКА“

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на финансов анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участване в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата и финансовата система. Участване в разработването и провеждането на стрес тестове и симулации.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитана специалност: финанси, макроикономика, стопанско управление, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);
 • Много добри познания за работа с MS Office.

За предимство ще се считат:

 • владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка;
 • умения за работа с бази данни;
 • аналитични разработки или научни публикации;
 • предишен трудов опит, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
 • умения за работа със специализиран софтуер за количествен анализ.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 23.02.2024 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър

І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2024 година

• Две стипендии по 750 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.
• Една стипендия от 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:

 • след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
 • без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор“.
Необходими документи за кандидатстване на студентите-магистри и докторантите:
1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография (при докторантите автобиографията да бъде с акцент върху научната активност на кандидата, например с информация за публикувани статии, участия в конференции и семинари, подготвени и представени реферати);

3. За студентите-магистри – документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

 • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“; или
 • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър”;

4. За докторантите – документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

 • За студентите – магистри: Взаимодействие между фискалната и паричната политика в проинфлационна среда;
 • За докторантите: Структурни предизвикателства пред българската икономика и конвергенция.

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават до 29 декември 2023 г. включително:
•На електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

• С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. „Княз Александър І“ № 1
1000 София
относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ“.

• В сектор „Информация” в паричния салон на БНБ – пл. „Княз Александър І“ № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

Информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02/9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА АРХИВИСТ В ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“

Обща характеристика на длъжността:
Организиране и участие в дейностите по архивиране на документите в Българската народна банка;

Участие в разработването на наредби, правилници и методически указания, свързани с архивната дейност в съответствие с действащата законова и нормативна уредба;

Участие в обработването, разпределянето и съхраняването на документите в архивохранилищата на Българската народна банка; Осъществяване на методическа помощ, ръководство и контрол при систематизирането и предаването на документи в Архива на банката от централно управление и касови подразделения;

Извършване на справки в Централния държавен архив и в Архива на Българската народна банка. Минимални изисквания:

Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

Владеене на английски език – ниво А2 според европейската езикова рамка;

 Задълбочени познания по архивистика, както и по нормативната и методическа уредба на дейността на архивите – Закон за националния архивен фонд, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Методически кодекс на Държавна агенция „Архиви“.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 17.11.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.