Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор” – 2022 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец март 2022 г. стартира единадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”. Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа. Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.

Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.

Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение.

В последните 11 години в конкурса “Млад одитор” взеха участие над 900 студенти от над 11 висши училища в страната.

Повече информация за него можете да откриете на сайта: http://mladoditor.vuzf.bg/.

За контакти: Юлияна Георгиева, ВУЗФ,

тел.: 02/ 4015 807; 0888 443 096,

e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

Регламент на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” – 2022 г.

Покана – JA Bulgaria

П О К А Н А

От името на Джуниър Ачийвмънт България бихме искали да разпространим до Вашите студенти информация за провеждането на тематичен модул от уебинари, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход, в който ги каним да се включат.

Образователният модул е разработен в рамките на международния проект „Panda Labs Junior за Справедлив преход“, в който партньори са WWF България, Джуниър Ачийвмънт Македония, WWF Сърбия и Eko-Team от Черна гора. Проектът има за цел да подпомогне процеса на справедливия енергиен преход и навременното развитие на знания и предприемачески умения у младежите от въгледобивните региони. В допълнение, проектът ще съдейства за създаването на регионална мрежа и ще насърчи и подпомогне младите хора да трансформират местните общности и икономики, да работят съвместно с местната власт, университети, изследователски центрове и граждански организации.

В тази връзка, разработеният от нас образователен модул включва 6 теми:

– 3 онлайн уебинара на английски език с участието на всички страни – парньори в проекта. Линк за регистрация за уебинарите: https://tinyurl.com/2p9ekefs

– 3 присъствени лекции във висшите учебни заведения-партньори във всяка от страните +359 2 989 43 61 бул. „Княз Александър Дондуков“ 54б, София 1000 www.jabulgaria.org

Ще се радваме да станете част от уебинарите, които ще се проведат изцяло онлайн, както следва:

– Бъдещето на енергията: Климатични промени – 6 април

– Бъдещето на енергията: Устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика – 13 април

– Бъдещето на енергията: Справедлив преход – Въведение – 20 април

Последващите лекции на живо, за които предстои да бъде обявено място и дата за провеждането им са на следните теми:

1. Източници на енергия и възобновяема енергия.

2. Справедлив преход в локален контекст.

3. Как можем да повлияем на климатичните промени

Като допълнителен стимул и поощрение за участниците сме предвидили допълнителни възможности за изяви и награди. Участвалите в повече от една от онлайн и присъствените лекции ще получат предимство при кандидатстване за участие в иновационен хакатон през месец юни.

Най-добре представилите се ще имат възможността да се включат и в регионалните срещи на партньорите по проекта.

Очакваме Ви!

Контакти: Вихрен Митев,

Тел. 0887 575 660

Мейл: vihren.mitev@jabulgaria.com

Мениджър за един ден

С удоволствие Ви информираме, че АГРОПОЛИХИМ АД продължава традицията да бъде организация –домакин в поредното, юбилейно 20-то издание на най-популярната национална инициатива на JA Bulgaria „Мениджър за един ден“.

                Към кого е насочена инициативата:  Ученици от средните училища и студенти от висшите учебни заведения;

                Цел на инициативата: Възможност за младите хора  да работят рамо до рамо с най-добрите мениджъри,  да получат професионална ориентация и да открият своето призвание;

Кога:                    10 май 2022 г.

Къде:                   Агрополихим АД, гр. Девня 9160, обл. Варна, Промишлена зона;       

Продължителност: 9.00 – 15.30 часа

Позиции:

За контакти и допълнителна информация – Десислава Иванова, Човешки ресурси

Телефони: 0519 97 598 или 0882944367

 E-mail: d.ivanova@agropolychim.bg

Заповядайте при нас. С удоволствие ще бъдем Ваши домакини и ментори в това вълнуващо преживяване!

NATIONAL CAREER DAYS 2022

The largest career event in Bulgaria will be conducted with life meetings and online️ at the end of March and the beginning of April

The 21st edition of the largest career fair in Bulgaria “National Career Days” will give an opportunity for live meetings and virtual interviews between employers and job seekers.

Find your place at the National Career Days!

How?

1. Choose when and where to join:

– Sofia – March 29 – National Palace of Culture, 5th floor;

– Virtual Day – March 31 – Online.

– Plovdiv – April 5 – Plovdiv Fair.

Varna – April 7 – Rosslyn Hotel Dimyat.

– Gabrovo – April 12 – Technical University;

– Ruse – April 14 – “Angel Kanchev” University of Ruse.

2. Sign up:

– For the live events: http://eepurl.com/gPja_b

– For the virtual event: https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/e6e0D

3. Get acquainted with the participating companies live and online and see their vacancies: https://careerdays.bg/en/national-careerdays/participants-all

4. Come to the fair, expand your knowledge about the labor market, gain experience with interviews, make contacts, and find your new employer!

With National Career Days start the professional path of over 48 000 people!

JobTiger is a company for complex HR services and has been organizing “National Career Days” for 21 years as part of its mission to create value for job seekers, businesses, and society.

The bronze sponsor of the event is Infineon Technologies.

Partners of National Career Days are the Ministry of Education, National Employment Agency, Municipality of Plovdiv, Municipality of Rousse, Municipality of Gabrovo, Trakia Economic Zone, Technical University – Gabrovo, University of Ruse “Angel Kanchev”, JobTiger.tv, HRIndustry.bg

With the support of Baristo and Father’s Garden, I Can Here and Now, ISIC Bulgaria, 9 Academy, Manager, b2b Media, Karieri Sofia Fantasy, Maina Town, Duke of Edinburgh International Award and Legion run.

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2022

Най-голямото кариерно изложение ще се проведе присъствено и виртуално в края на март и началото на април

21-ото издание на най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.

Намери своето място на Национални дни на кариерата!

Как?

1.Избери кога и къде да се включиш:

  • София – 29 март – Национален дворец на културата, ет. 5;
  • Виртуален ден – 31 март – Online;
  • Пловдив – 05 април – Пловдивски Панаир;
  • Варна – 07 април – Rosslyn Hotel Dimyat;
  • Габрово – 12 април – Технически университет;
  • Русе – 14 април – Русенски университет „Ангел Кънчев“.

2. Регистрирай се:

– За събитията на живо: http://eepurl.com/gPja_b

– За виртуалното събитие: https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/e6e0D

3. Запознай се с участващите компании на живо и онлайн и виж свободните им позиции: https://careerdays.bg/bg/national-careerdays/participants-all

4. Ела на форума, опознай пазара на труда, натрупай опит с интервютата, създай контакти и намери своя нов работодател!

От Национални дни на кариерата е започнал професионалният път на над 48 000 души.

JobTiger e компания за комплексни HR услуги и организира „Национални дни на кариерата“ вече 21 години в продължение на мисията си да създава стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото.

Бронзов спонсор на събитието е Infineon Technologies

Партньори на Национални дни на кариерата са Министерство на образованието, Агенция по заетостта, Община Пловдив, Община Русе, Община Габрово, Тракия Икономическа Зона, Технически университет – Габрово , Русенски университет „Ангел Кънчев“, JobTiger.tv, HRIndustry.bg

С подкрепата на Baristo и Таткова градина, Аз мога тук и сега, ISIC България, 9 Academy, Мениджър, b2b Media, Кариери, София Fantasy, Майна Town, Международна награда на херцога на Единбург и Ledgion run.